logo fotosoutez

HLEDÁME NEJ KUCHYNI


Pravidla soutěže


Soutěž O nejkrásnější kuchyni 2017, dále také jen „soutěž“, probíhá v období od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017 na internetových stránkách www.living.cz. Soutěží se s digitálními fotografiemi kuchyní. Soutěž je určena soutěžícím starším 18 let.

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost Magazín Living s.r.o., IČ: 276 049 42, se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha 2, PSČ 120 00 (dále jen „Provozovatel“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo se v souladu s těmito pravidly registruje do soutěže a vloží na stránky soutěže O nejkrásnější kuchyni 2017 umístěné na Living.cz fotografie kuchyně. Každý soutěžící smí přihlásit pouze jednu kuchyni. Každá soutěžní kuchyně bude mít svůj profil, který bude obsahovat minimálně 1 a maximálně 20 fotografií předmětné kuchyně. Přihlašovat lze jen existující kuchyně v majetku přihlašovatele. Odesláním první fotografie potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s bydlištěm a trvalým pobytem v České republice. O konkrétních sporných případech rozhodne Provozovatel. Soutěžící musí být starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele a společnosti FAST ČR, a.s., IČ: 267 265 48, se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 100 00 (která je dodavatelem cen, dále jen „Partner“) a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená velikost fotografií je 1200 x 798 px. Povolen je pouze formát jpg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 4 MB.

Účastník soutěže zasláním fotografií do soutěže potvrzuje, že:

a) je autorem přihlášených fotografií, že má s autorem vypořádána autorská práva a že tyto fotografie jsou původní

b) disponuje veškerými právy k těmto fotografiím

c) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografiích zobrazeny včetně svolení poskytnout takové fotografie do soutěže a zveřejnit ji podle těchto pravidel

d) užitím fotografie Provozovatelem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Provozovatele odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Provozovateli

e) je majitelem kuchyně zobrazené na soutěžní fotografii

Podmínkou účasti v soutěži je poskytnutí souhlasu Provozovateli, jakožto správci osobních údajů a provozovateli databáze registrovaných uživatelů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu údajů uvedených v registračním formuláři pro účely soutěže „O nejkrásnější kuchyni 2017“, v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a to na dobu trvání soutěže a po dobu pěti (5) let následujících po jejím ukončení. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány elektronicky (počítačově) pouze ke stanovenému účelu a v nezbytně nutném rozsahu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Provozovatel tímto informuje soutěžící, kteří poskytli registrací své osobní údaje ke zpracování, o jejich právech vyplývajících z §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně dalších zákonů, v platném znění, zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že každá osoba má právo na přístup k těmto osobním údajům a že má právo obrátit se v případě porušení tohoto zákona na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění nápravy. Souhlas soutěžícího se zpracováním osobních údajů může být kdykoliv odvolán, a to písemnou formou na adrese sídla Provozovatele. Odvoláním souhlasu, je-li odvolání doručeno před předáním výher, je soutěžící vyloučen z další účasti v soutěži a ztrácí nárok na výhru.

Soutěžící zároveň uděluje souhlas Provozovateli se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou e-mailovou adresu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to až do písemného odvolání souhlasu. Tento souhlas se uděluje i Partnerovi soutěže a uděluje se na dobu trvání soutěže a na dobu pěti (5)let následujících po jejím ukončení, nebude-li odvolán dříve.

Předání výher soutěže může být uspořádáno jako veřejná akce. Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s jejími pravidly. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Provozovateli souhlas k bezplatnému uveřejnění jeho jména, názvu obce, kde bydlí, fotografie, jeho obrazových či zvukových záznamů a příp. fotografií a záznamů osob zobrazených na fotografiích jím pořízených ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Provozovatele a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech Provozovatele anebo Partnera, a to po dobu 5 let od skončení soutěže. Zároveň soutěžící uděluje Provozovateli souhlas s tím, že je Provozovatel oprávněn využívat jméno, příjmení a adresy bydliště a jeho fotografie pro reklamní, propagační a marketingové účely.

Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či pornografické prvky nebo jsou jinak v rozporu s dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Provozovatelem

d) nekvalitní, rozmazané nebo příliš malé fotografie, u kterých není dobře rozpoznat vzhled a barva soutěžní kuchyně

e) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování fotografií

Soutěž probíhá ve třech fázích – přihlašování, internetové hlasování a konečné rozhodnutí poroty o vítězi.

Soutěžící se stává účastníkem soutěže po vyplnění registrace soutěže a následném potvrzení potvrzovacího e-mailu, který mu bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu. Tím je mu automaticky vytvořen soutěžní profil. Fotografie přihlašuje účastník soutěže vložením do internetových stránek www.living.cz. Spolu se sadou fotografií je účastník soutěže povinen uvést popis vzniku kuchyně a její slovní popis. Účastník soutěže dále uvádí své občanské jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní kontakt. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Podmínkou přihlášení fotografie do soutěže je povinnost účastníka zaregistrovat se, tzn. mít vytvořen uživatelský účet, který je společný pro veškeré internetové stránky Provozovatele.

Harmonogram soutěže:

  • Přihlašování: od 1. 9. 2017 00:01 hod. do 15. 10. 2017 23:59 hod.
  • Internetové hlasování: od 16. 10. 2017 00:01 hod. do 15. 11. 2017 23:59 hod.
  • Rozhodování poroty a druhé kolo internetového hlasování: od 16. 11. 2017 00:01 hod. do 30. 11. 2017 23:59 hod.

Vyhlášení výherců proběhne po sečtení bodů od poroty a bodů vzešlých z internetového hlasování druhého kola do 10. 12. 2017 na stránkách „Soutěže o nejkrásnější kuchyni 2017“. Výherci poté budou kontaktováni Provozovatelem e-mailem.

Způsob hlasování a limity hlasů

O pořadí jednotlivých soutěžních kuchyní v prvním kole rozhodnou hlasováním uživatelé internetových stránek www.living.cz dle svých osobních preferencí na těchto stránkách, a to vždy v období určeném pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu soutěže.

Hlasovat mohou pouze uživatelé registrovaní na stránkách www.living.cz. Hlasování je omezeno na 1 hlas na jeden počítač pro každou soutěžní kuchyni denně, 1 hlas na jednu IP adresu pro každou soutěžní kuchyni denně, 1 hlas na jednoho přihlášeného uživatele pro každou soutěžní kuchyni denně. Hlasy budou průběžně připočítávány k jednotlivým soutěžním kuchyním Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení fotografie ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a soutěžní kuchyně bude ze soutěže vyloučena! K vyloučení může dojít i při odhalení vícenásobné registrace. Aby se zabránilo používání tzv. robotů, nepřihlášení uživatelé mohou hlasovat až po vyplnění systému recapcha. Pro získání většího počtu hlasů mohou soutěžící zveřejňovat odkazy na soutěžní fotografii v diskusních fórech, prostřednictvím sociálních sítí i na svých osobních stránkách.

Internetové hlasování rozhodne o 20 kuchyních (kuchyně, kterým bylo přiděleno nejvíce hlasů), které postoupí k posouzení poroty, která rozhodne o vítězi.

Každý porotce bude mít šest bodů, které rozdělí podle preferencí mezi tři kuchyně dle klíče – 3 body kuchyni, která se mu nejvíce líbí, 2 body kuchyni, která se mu jako druhá nejvíce líbí, a 1 bod kuchyni, která se mu jako třetí nejvíce líbí. Porotce nebude brát ohled na předchozí umístění kuchyně v internetovém hlasování. Během rozhodování poroty bude pokračovat i internetové hlasování s tím, že výsledek tohoto hlasování bude mít stejnou váhu jako přidělování bodů jednoho porotce. Tedy kuchyně, která v druhém kole internetového hlasování získá nejvíce hlasů dostane v závěrečném sčítání bodů 3 body, druhá 2 body a třetí 1 bod.

Na závěr Provozovatel provede součet bodů přidělených 20 kuchyním, které postoupily k posouzení poroty, a to jak bodů přidělených jednotlivými porotci, tak bodů přidělených na základě výsledků druhého kola internetového hlasování. Vítězem soutěže bude vyhlášen účastník soutěže, který takto získá nejvyšší počet bodů. Na druhém výherním místě se umístí účastník, který takto získá druhý nejvyšší počet bodů a na třetím výherním místě se umístí účastník, který takto získá třetí nejvyšší počet bodů.
O výhře v soutěži budou výherci informování Poskytovatelem e-mailem nebo telefonicky.

Zasláním fotografií do soutěže stejně tak účastí v internetovém hlasování akceptuje účastník/hlasující tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Ceny

Dodavatelem cen do soutěže je Partner soutěže společnost FAST ČR, a.s., prostřednictvím stránek www.philco.cz, dodání a zajištění výher zajistí společnost FAST ČR.

Vítěz soutěže a účastníci soutěže umístění na druhém a třetím místě získají poukázku na odběr zboží od společnosti FAST ČR, a.s., a zboží si vyberou na stránkách www.philco.cz s tím, že dodání cen zajistí FAST ČR, a to:

Vítěz soutěže – získá poukázku v hodnotě 25.000 Kč;
Účastník soutěže umístěný na druhém místě – získá poukázku v hodnotě 15.000 Kč;
Účastník soutěže umístěný na třetím místě – získá poukázku v hodnotě 10.000 Kč.

Poukázka bude výhercům doručena na e-mailové adresy, které uvedli v registračním formuláři soutěže. Platnost každé poukázky je tři měsíce.

Výherce poukázky je oprávněn využít poukázku pro výběr zboží na stránkách www.philco.cz s tím že dodání a zajištění cen provede FAST CR, a to až do hodnoty příslušné poukázky. Výherce je oprávněn využít poukázku i k více k nákupům, dokud není hodnota poukázky vyčerpána. Převýší-li cena zakoupeného zboží hodnotu příslušné poukázky, výherce je povinen tuto část ceny doplatit.

Zakoupené zboží bude výherci dodáno na náklady FAST ČR, a.s., na adresu, kterou uvede v registračním formuláři soutěže. Při nákupu zboží na poukázku a komunikaci s FAST ČR je výherce povinen uvést speciální kód, který obdrží spolu s e-mailovou poukázkou od Provozovatele.

Každý z dvaceti účastníků soutěže, kteří postoupí z prvního kola k posouzení poroty, získá poukázku na zboží v hodnotě 999 Kč s tím, že tato poukázka může být vyměněna za jedno z následujících zboží nabízené na stránkách www.philco.cz dle vlastního výběru výherce poukázky, a to:

a) Rychlovarná konvice PHWK 2020 v hodnotě 999 Kč
b) Tyčový mixér PHHB 6602 v hodnotě 999 Kč
c) Sekáček potravin PHHB 6900 v hodnotě 999 Kč

Poukázka bude výhercům doručena na e-mailové adresy, které uvedli v registračním formuláři soutěže. Platnost každé poukázky je tři měsíce.

Zvolené zboží bude výherci dodáno na náklady FAST ČR, a.s., na adresu, kterou uvede v registračním formuláři soutěže. Při výběru zboží za poukázku a komunikaci s FAST ČR je výherce povinen uvést speciální kód, který obdrží spolu s e-mailovou poukázkou od Provozovatele.

Ze všech hlasujících bude vylosováno 10 hlasujících, kteří získají cenu – poukázku – na zboží v hodnotě 999 Kč s tím, že tato poukázka může být vyměněna za jedno z následujících zboží nabízené na stránkách www.philco.cz dle vlastního výběru výherce poukázky, a to:

a) Rychlovarná konvice PHWK 2020 v hodnotě 999 Kč
b) Tyčový mixér PHHB 6602 v hodnotě 999 Kč
c) Sekáček potravin PHHB 6900 v hodnotě 999 Kč

Poukázka bude výhercům doručena na e-mailové adresy, které uvedli v registračním formuláři soutěže. Platnost každé poukázky je tři měsíce.

Zvolené zboží bude výherci dodáno na náklady FAST ČR, a.s., na adresu, kterou uvede v registračním formuláři soutěže. Při výběru zboží za poukázku a komunikaci se společností FAST ČR je výherce povinen uvést speciální kód, který obdrží spolu s e-mailovou poukázkou od Provozovatele.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Výherci soutěže budou Provozovatelem informováni e-mailem a telefonicky. Ke kontaktování budou použity údaje zadané účastníkem soutěže při přihlášení do soutěže.

Soutěžící jsou povinni Provozovateli poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se Provozovateli nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 10 dnů ode dne ukončení soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 3x kontaktuje na jím uvedené e-mailové adrese.

Jména výherců soutěže budou zveřejněna na internetových stránkách www.living.cz od 10. 12. 2017. Konkrétní datum a čas předání výher bude výhercům zaslán e-mailem nejpozději do 20. 12. 2017.

Předání celorepublikových (finálových) výher proběhne v Praze v sídle Provozovatele či na jiném, Provozovatelem určeném místě. Podmínkou předání celorepublikových výher je osobní převzetí výhercem, potvrzení převzetí výhry, prokázání totožnosti výherce a vlastnictví kuchyně tím, že přivezou fotografii předmětné kuchyně, na které budou vyfotografování při přípravě jídla a případně posléze umožní Provozovateli návštěvu předmětné kuchyně za účelem vyfotografování pro redakční a marketingové účely. Závažné důvody, pro něž se nebude výherce schopen převzetí zúčastnit, bude posuzovat Provozovatel individuálně. Pokud výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Pokud Provozovatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Provozovatel vyhrazuje právo tato pravidla bez jakéhokoli důvodu kdykoli a jakkoli pozměnit nebo soutěž zrušit.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist