Šetřete za vodu a využijte dešťovku v domácnosti. Dotace jsou štědré

Voda je stále vzácnější a dražší a my neustále plýtváme s dešťovou vodou, kterou většinou necháme vsáknout nebo odtéct. Retenční nádrže by se měly stát samozřejmostí u každého domu a u novostaveb jsou od roku 2021 dokonce povinností. Zachycenou vodu lze použít nejen na zalévání či splachování, ale po přečištění i na praní či sprchování. Dobrou zprávou je, že stát nabízí na zřízení nádrží poměrně zajímavé dotace, které není zas tak těžké získat.

shutterstock_716749396-1100x618.jpg Zdroj: shutterstock.com

Retenční nádrže se vyrábějí v různých velikostech. Potřebná velikost pro nemovitost se odvíjí především od dvou faktorů. Prvním faktorem je velikost plochy střechy, tedy celková odvodňovací plocha, ze které bude dešťová voda sváděna. U ploch střech do sto metrů čtverečních se volí nádrž do tří tisíc litrů. Pokud vlastníme střechu do 150 m2, je vhodná nádrž o objemu 5 000 l. Při volbě je ale potřeba počítat nejen s velikostí střechy a srážkami, ale hlavně s celkovou velikostí odvodňované plochy, plochou zavlažované zahrady a případným využitím užitkové vody v domě. „Myslet musíme i na přepad z nádrže, protože při přívalových deštích může spadnout více než dvojnásobek vody než normálně,“ radí Martin Křapa, jednatel společnosti Pumpa, a.s.

Co se týká materiálu retenčních nádrží, vyrábějí se betonové, svařované, sklolaminátové a plastové nádrže. V poměru cena/výkon jsou nejvýhodnější plastové skořepinové nádrže, které jsou na rozdíl od betonových lehčí a levnější, co se týče dopravy i instalace.

V případě, že se dešťová voda využívá i v domácnosti, je potřeba dodržovat některá pravidla. Teplota skladované vody by neměla přesahovat 16 °C. U vyšší teploty hrozí množení bakterií. Ideální je proto zakopat nádrž pod zem, aby půda požadovanou teplotu zajistila. Důležitá je také filtrace vody. „Doporučuji minimálně tři filtry. První zachytí největší nečistoty, jako je listí, větve a další velké nečistoty ze střechy. Tento filtr je možné umístit přímo tam, kde se napojuje svod ze střechy do trubky vedoucí k nádrži. Další filtr byste měli mít ještě před nádrží, aby byl schopen zachytit drobné nečistoty, jako jsou malé kamínky, drobný písek a podobně. Třetí a velmi důležitý filtr by měl být na nasávání do kompresoru,“ říká Martin Macháček, regionální ředitel CENTURY 21 Czech Republic.

Mám nádrž a co dál?

Samotná nádrž s vodou není samozřejmě praktickým řešením a asi těžko plánujete tahat vodu rumpálem. Proto na trhu najdete v nabídce přímo sestavy určené pro hospodaření s dešťovou vodou. Takový „rain set“ tvoří samotná nádrž (1 000–10 000 l), výkonné ponorné čerpadlo a sestava pro dopouštění nádrží – plovák se závažím, elektromagnetický ventil 1″, zapojení do zásuvky na 230 V a kabel. Nejvhodnější je ponorné čerpadlo s integrovanou řídicí jednotkou, které pracuje automaticky, a vy se o nic nemusíte starat.

V případě automatického závlahového systému je při nedostatku srážek potřeba do nádrže zajistit dodávku vody z jiných zdrojů, a to ze studny či vrtu nebo z veřejného vodovodu. K tomu stačí k nádrži pořídit sestavu s plovákem, ventilem a kabelem, kterou stačí pro zprovoznění zapojit pouze do zásuvky.

Na co dešťovou vodu využít?

Závlaha zahrady

Průměrná týdenní závlahová dávka trávníků od jara do podzimu je při našem podnebí 25–40 litrů vody na metr čtvereční. „S retenční nádrží na dešťovou vodu pro závlahu zahrady o 300 m2 můžete ušetřit až 3 000 Kč měsíčně za odběr pitné vody, ale ve vegetační sezoně květen–září je to dokonce až 15 tisíc Kč více,“ říká Křapa. S podružným vodoměrem navíc ušetříte i náklady na stočném. Konkrétní úspora se samozřejmě odvíjí od cen vodného a stočného ve vaší obci.

Na splachování

V tomto případě se použitá voda stává vodou odpadní a je nutná smlouva s provozovatelem kanalizace, případně je třeba dodržovat další podmínky nakládání s odpadní vodou, které by se vás mohly týkat.

Na sprchování, mytí nádobí atd.

Pro využití v domě jako vody užitkové potřebujeme znát počet osob v domácnosti, předpokládaný odběr a zároveň musíte zajistit čištění. Na splachování postačují filtry hrubých nečistot, ale v případě, že se dešťovou vodou chcete sprchovat, potřebuje filtrační systémy pro tzv. šedou vodu.

Dotace na dešťovku – vše, co potřebujete vědět

Kdo může žádat?

O podporu z dotace Dešťovka může žádat každý vlastník nebo stavebník objektu určeného k trvalému bydlení, tedy rodinného či bytového domu. Nelze tedy žádat na rekreační objekty a obytné objekty s více než padesáti procenty užitné plochy využívané pro komerční účely.

Jak na podání žádosti?

Z hlediska zatížení žadatele je tato dotace velmi jednoduchá a při správném postupu nezabere vyřízení mnoho času jako například u titulu Nová zelená úsporám. Samotné podání žádosti zabere 15–45 minut.

Ve chvíli, kdy podáte online žádost, jsou pro zájemce peníze alokovány a neprobíhá žádný další výběr, jestli bude žádost přidělena. Po podání žádosti má žadatel 30 dní na doplnění dalších podkladů, kde se jedná o odborný posudek a případně souhlas ostatních vlastníků objektu. Odborný posudek si můžete nechat zpracovat před podáním žádosti a tím si zajistit hladký průběh akceptace žádosti ze strany SFŽP.

Podmínky a výše „dešťovky“

Výzva je koncipována na pokrytí maximálně padesáti procent způsobilých výdajů a na realizaci systému pro využití dešťové vody. Jako způsobilé výdaje lze uznat veškeré náklady spojené pro zprovoznění systému využití dešťové vody. Tedy například akumulační nádrž, čerpadlo, rozvody, svodné potrubí, filtrace, zemní práce apod.

Ovšem 50 % nákladů je ještě omezeno maximální částkou podpory, která je stanovena na základě podání žádosti a převážně se odvíjí od velikosti odvodňované plochy a systém ji vypočítá na základě zadaných dat.

Vždy je lepší si před podáním žádosti nechat zpracovat odborný posudek od specializované firmy nebo se aspoň poradit, co do žádosti zadat. Tím si zaručíte maximální možné finanční prostředky z dotačního titulu.

Například: Žadatel má po podání žádosti stanovenou maximální výši dotace 45 000 Kč. Celý systém na využití dešťové vody pro závlahu a splachování žadateli zrealizuje dodavatelská firma za 80 000 Kč. V tomto případě mu bude proplaceno 50 % nákladů tedy 40 000 Kč. Pokud by mu jiný dodavatel zrealizoval systém za 120 000 Kč, bude mu proplacená částka 45 000 Kč, nikoliv 50 % nákladů, tedy 60 000 Kč. Zde dojde k omezení dotace maximální výší dotace stanovenou na základě výpočtu při podání žádosti.

Důležité pro žadatele dotace:

 • Musí být odvodněno minimálně 50 % střechy obytného domu. Případně tuto plochu lze nahradit jinými plochami např. plocha garáže, stodoly atd.
 • Při podání žádosti je nutné doložit odborný posudek od specializované firmy. Cena se pohybuje od čtyř do deseti tisíc. Odborný posudek si lze nechat proplatit dotací jako způsobilý výdaj. Maximální výše dotace je 2500 Kč.
 • Nelze odvodnit plochy pojížděné motorovými vozidly např. příjezdová cesta, parkovací stání.
 • V případě žádání dotace pouze na zálivku musí být objekt stávající a obec musí být v seznamu suchých obcí vypsaném pro tuto dotaci nebo splnit alespoň jednu z doplňujících podmínek.
 • Za stávající objekt je považován objekt zkolaudovaný před 27. 4. 2017.
 • Novostavby nezkolaudované před tímto datem musí zásobit všechny WC dešťovou vodou pro splachování. U stávajících staveb stačí zásobit alespoň jedno WC umístěné v obytné části objektu.
 • V rámci dotace lze odvodňovat i plochy, které žadateli nepatří. Například sousedovu garáž či stodolu a tím si zvýšit množství vody pro vlastní využití a výši dotace. Zde je ovšem nutné doložit souhlas majitele cizí plochy minimálně na pět let.
 • Pokud bude žadatel využívat dešťovou vodu i pro splachování a vypouštět do kanalizace, je nutné doložit souhlas provozovatele kanalizace o tomto záměru. Zde může být zpoplatněno vypouštění dešťové vody do kanalizace v rámci stočného. Je nutné si uvědomit, že žadatel je zákazníkem provozovatele kanalizace a sjednat si férové podmínky. Například podružné měření vody účtované jako stočné, případně tarifní platbu tzv. německého modelu, kdy je předpoklad, že 20 % pitné vody je v objektu využito na splachování.
 • Za způsobilé výdaje lze uznat pouze náklady, například faktury, vystavené po 27. 4. 2017.
 • V případě provádění prací svépomocí, nejsou tyto náklady uznány jako způsobilé, tedy proplacené. Jelikož žadatel na ně nemůže doložit daňový doklad.
 • Pořízení a realizace systému pro využití dešťové či šedé vody si žadatel musí předfinancovat a dotace je proplacena až po realizaci systému.
 • Termín pro realizaci systému je jeden rok od akceptace žádosti ze strany SFŽP. Nicméně nutno podotknout ze zkušenosti, že v případě potřeby lze lhůtu prodloužit.
 • Dotaci lze čerpat na již zrealizované projekty nebo projekty v průběhu realizace, pokud jsou faktury vystavené po 27. 4. 2017

Co musí splňovat retenční nádrž pro uznání dotace dešťovka

 • Akumulační nádrž musí být chráněna před prudkými výkyvy teplot a zamezeno vlivu denního světla. Tudíž je nejvhodnější podzemní nádrž nebo nádrž umístěná v objektu bez rizika zamrznutí.
 • Z důvodu zamezení kontaminace vody nesmí byt napojeno na potrubí rozvodu dešťové vody jiné potrubí zásobené pitnou nebo studniční vodou.
 • V případě naplnění akumulační nádrže musí být její odtok zaručen bezpečnostním přelivem. A to buď do vsaku, nebo kanalizace.
 • Odvodňovaná plocha se počítá jako půdorysný průměr. Nikoliv jako plocha šikmé střechy. Lze si jako představit jako plochu při pohledu shora na střechu objektu.
 • V žádosti se udává součinitel filtrace, který vyjadřuje poměr množství dešťové vody, která steče ze střechy či jiné odvodněné plochy do nádrže. Tedy pokud není systém před nádrží vybaven filtrační šachtou s přepadem, je tato hodnota 100 %. Čímž si žadatel zaručí maximální čerpání dotace.
 • Plochu závlahy udávanou do žádosti lze uvést jako celou plochu zeleně vhodné pro závlahu, takže se nemusí jednat jen například o zeleninový záhon. V některých případech takto žadatel získá dotaci vyšší o několik tisíc.
 • Vybavení systému je omezeno pouze minimálním objemem akumulační nádrže. Tuto hodnotu zjistí žadatel již při podání žádosti a odvíjí se od velikosti odvodňované plochy případně plochy zavlažované. Zde je nutno dodržet tuto minimální hodnotu, ovšem velikost nádrže nad tuto hodnotu není nijak omezena.
 • V případě využití starého septiku, žumpy apod. musí být nádrž vyčištěna, aby byla vhodná pro tyto účely.
 • Pro zhotovení systému nejsou u této dotace schválené specializované firmy. Tudíž si žadatel může zvolit sám nebo realizovat svépomocí.
10.7.2020 10:30 | autor: Z dostupných zdrojů vytvořila redakce

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist