Národní cena za studentský design 2008

Design Cabinet CZ společně s Asociací středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory, zúčastněnými univerzitami a vysokými školami a ve spolupráci s přípravným výborem Unie průmyslových designérů České republiky, o.s. občanským sdružením CZECHDESIGN.CZ a Unií výtvarných umělců České republiky, o.s. vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2008 a vydávají tyto propozice soutěže.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby studentů studujících na území České republiky. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program Design Cabinetu CZ řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Předmět soutěžní přehlídky 2008

Přihlášeny mohou být a předmětem posouzení a hodnocení budou semestrální, klauzurní, maturitní, diplomové a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, které vznikly po 1. lednu 2007.

Moderní designové interiéry – Velká fotogalerie

Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních a vysokých odborných a uměleckých škol, kteří studují na území České republiky, nebo absolventi, kteří ukončili studium nejpozději ve 2. pololetí školního roku 2007/2008 nebo nejpozději v letním semestru 2008 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.

Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány
a) ve formě modelu (případně i jako prototyp nebo hotový výrobek) nebo
b) jako návrh na prezentačním panelu o rozměrech 100 x 70 cm na výšku na tuhé podložce (max. tloušťka 0,5 cm).
Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení i k navazujícím výstavním účelům.

V obou případech je povinnou přílohou prezentace na CD/DVD k publikačním účelům. CD nebo DVD musí obsahovat alespoň jedno charakteristické foto v obvyklém grafickém formátu jpg, eps nebo tiff v tiskové kvalitě (min. 300 DPI na A4) se svolením k publikování, dále kontaktní údaje na autora a školu.
Doporučenou náležitostí je portfolio A3 s textovou a obrazovou částí, obsahující popis díla – filozofii výrobku (funkce, materiál, určení apod.), ukázku použití výrobku aj.

Jako nepovinné jsou přípustné jakékoliv průvodní doklady, které mohou přispět k objektivnímu posouzení porotou, např. animace ve formátech mpg případně avi k audiovizuální prezentaci návrhu a další.

Přihlášky a předání soutěžních prací

Přihláška v předepsané formě včetně příloh může být podána elektronicky nebo zaslána poštou do 20. června 2008 – 24.00 hod.
Přílohy přihlášek a soutěžní práce budou přijímány dne 25. června 2008 od 10 do 18 hodin nebo mohou být doručeny poštou do 30. června 2008.
Přihláška musí být vyplněna (nevyplňované části proškrtnuty) a ověřena školou (v případě školní prezentace) nebo bez tohoto ověření (v případě vlastní prezentace). Při elektronickém podání je oskenovanou přihlášku s podpisy a razítkem nutno poslat ve formě přílohy.
Přihlášky jsou k dispozici ke stažení na www.uvucr.cz, www.czechdesign.cz a www.abf-nadace.cz, eventuálně na webových stránkách jednotlivých škol.

Přihlášky lze
a) odevzdávat nebo zasílat doporučenou poštou na adrese  Design Cabinet CZ/Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1
b) zasílat elektronicky na adresu zizkova@designcabinet.cz nebo info@designcabinet.cz

Soutěžní práce přebírá výhradně Design Cabinet CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.

Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným  registračním číslem (shodným s číslem faktury a variabilním symbolem).

Podpisem na přihlášce autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami soutěže, s  dalším bezplatným využitím prací k výstavním a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby Design Cabinet CZ pořizoval k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.

Registrační poplatek

Registrační poplatek činí 1 000 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku, s níž souhlasí vysílající škola (osvědčuje razítko školy na přihlášce a podpis zodpovědného pracovníka). Přihlásí-li student práci samostatně bez doporučení školy, činí registrační poplatek 1 500 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku.

Zaregistrovaná přihláška bude označena registračním číslem, které bude shodné s číslem faktury (tj. variabilním symbolem pro bezhotovostní platbu) na níže uvedený účet (viz odstavec Financování soutěže). V případě hromadné platby školy pro větší počet studentů bude rovněž přidělen variabilní symbol. Specifický symbol soutěže je 8.603. Splatnost  registračního poplatku je čtrnáct dnů od vystavení faktury.
Registrační poplatek je možné zaplatit také v hotovosti v Design Cabinetu CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1 (bude převeden na účet soutěže). V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.

Porota

Vyhodnocení soutěžních prací provede odborná porota jmenovaná s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů ředitelem Design Cabinetu CZ podle těchto zásad:
1) část  poroty bude složena z pedagogů asociace a pedagogů jednotlivých škol, kteří se budou postupně měnit a v jednotlivých ročnících  rotovat (klíčem budou dosažená ocenění studentů jednotlivých škol v předchozím roce). Každá postupně vyzvaná škola sama vybere svého/své porotce.
2) část poroty budou tvořit zástupci profesionálních designérských seskupení, designéři firem, které soutěž finančně sponzorují a představitelé organizujících subjektů.
3) zbývající část poroty budou tvořit specialisté na jednotlivé obory, teoretici designu, vítězové předchozích ročníků soutěže a odborní publicisté.
4) organizační záležitosti práce poroty a vyhotovení protokolu zajistí tajemník soutěže, jmenovaný ředitelem Design Cabinetu CZ ve spolupráci  s  vybraným pracovníkem pořádající instituce.

Způsob hodnocení

Porotci budou hodnotit jednotlivé exponáty v prvních dvou kolech vylučovací metodou s diskusí, v dalších kolech metodou vyplňování matice s předem stanovenými kritérii (původnost, kreativita, výtvarná a estetická úroveň, ergonomická, ekologická, psychologicko-sociologická, etická, předpokládaná ekonomická efektivita, provedení aj.) systémem bodování.
Přihlášené práce budou hodnoceny samostatně v kategorii středních škol a samostatně v kategorii vysokých škol; ocenění Výborný studentský design 2008 a Dobrý studentský design 2008 budou uděleny v obou kategoriích, národní cena bude udělena jediná.
Závěrem hodnocení porota vyhotoví a podepíše protokol. Rozhodnutí poroty po uzavření protokolu je konečné.

Ocenění

Autor nejlépe hodnocené práce obdrží jako absolutní vítěz Národní cenu za studentský design 2008/The Czech National Award for Students´ Design 2008 spojenou s finanční odměnou a další bezhotovostní ceny (např. zahraniční zájezd, zahraniční pobyt v některém z Českých center, pobyt ve významné designérské firmě nebo studiu, hmotnou odměnu).

Další práce budou oceněny ve stupni Výborný studentský design 2008/ Excellent Students´ Design 2008 a ve stupni Dobrý studentský design 2008 / Good Students´ Design 2008.

Porota má vyhrazeno právo neudělit některou z cen, případně udělit zvláštní ceny.
Spoluorganizující subjekty a partneři projektu mohou nabídnout porotě, aby podle dohodnutých kriterií udělila zvláštní ceny.

Financování soutěže

Soutěž je založena na vícezdrojovém financování. Elementárním základem je registrační poplatek, představující finanční spoluúčast škol, resp. studentů, kteří se přihlásí samostatně. Kromě v budoucnosti předpokládaného příspěvku státu, případně zřizovatelů škol jsou hlavním zdrojem financování příspěvky soukromých subjektů.

Pro zajištění soutěže je veden u ČSOB, a. s. účet  Design Cabinetu CZ Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství číslo 166 1687/0300 (se specifickým symbolem soutěže 8. 603). Číslo registrace každého účastníka soutěže (shodné s variabilním symbolem a číslem faktury se skládá ze tří položek – čísla soutěže 111/ pořadí přihlášky, registrace 001 – 500/číslem roku 08).

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v Design Cabinetu CZ, tj. ve výstavních prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1  v  předpokládaném termínu 22. 10. 2008.
Všichni účastníci budou písemně vyrozuměni o výsledcích a obesláni pozvánkou na slavnostní předávání cen.
Ceny budou předávat pedagogové škol, vypisovatel soutěže, spoluorganizátoři a partneři soutěže.

Formy prezentace

1.výstava

Výstava bude putovní. Oceněné práce budou premiérově vystaveny ve výstavních prostorách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31 v Praze v předpokládaném termínu 23. 10. – 14. 11. 2008. Pokud budou od soukromých subjektů získány dostatečné finanční prostředky, bude výstava putovat do školních galerií (nebo jiných prostorů, které si zajistí mimopražské školy) v Brně, Zlíně, Ústí n. L., Plzni aj. a je nabídnuta k prezentaci v zahraničí.

2.katalog

K výstavě bude vydán katalog v limitovaném finančním rozpočtu, v němž budou prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly. Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství/Design Cabinet CZ, na webových stránkách spolupořádajících institucí a škol, CZECHDESIGN.CZ, UVU ČR, UPD ČR, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.

3. tisková konference

Vyhlašovatel připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci, na níž předá novinářům a představitelům médií tiskové podklady, CD s obrazovými podklady aj. K účasti na tiskové konferenci budou přizváni všichni ocenění studenti a jejich pedagogové nebo zástupci škol.

4.mediální kampaň
Vyhlašovatel  připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. Měsíc před předáváním cen a týden před předáváním cen.

Vrácení soutěžních prací

Soutěžní práce budou vráceny na základě výzvy po ukončení putování výstavy, a to nejpozději do jednoho roku od vyhlášení soutěže. Převzetí navrhne telefonicky nebo e-mailem Design Cabinet CZ.
Přílohy zůstanou v dokumentaci soutěže v Design Cabinetu CZ.
Pokud nebudou soutěžní práce do měsíce od výzvy vyzvednuty, budou předány do sbírek muzeí zabývajících se designem.

Kontaktní adresy

Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 51, 110 00 Praha 1
Tel:. 222 245 647, 602 350 805
Fax: 224 233 136
e-mail: zizkova@designcabinet.cz, info@designcabinet.cz

5.6.2008 12:02

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist