Advokát radí: Povodně a řešení škod

Vzhledem k tomu, že hladina řek opět stoupá a podle předpovědi počasí bude hůř, téma povodní a řešení škod je tedy stále aktuální. Pokud jste byli nedávnou povodňovou vlnou zasaženi nebo bydlíte okolo toku, kde vodohospodáři už varovně zdvihají prst, přečtěte si, jak řešit škody na majetku a k čemu vás opravňuje pojištění.

136024-1100x618.jpg Zdroj: archiv redakce

Pokud i k vám domů v uplynulých dnech přišel na návštěvu, ač nezván, některý z českých vodních toků a současně patříte mezi šťastlivce, kteří mají pro tento případ uzavřenou pojistnou smlouvu, je právě vám věnován první díl našeho bleskového seriálu Po povodni.

Co mám pojištěno?
V prvé řadě je třeba ověřit, zda skutečně pojištěni jste. Pokud mezi věcmi, které voda odnesla, nebyly také pojistné podmínky, podívejte se do nich, jakým způsobem jste pojištěni.

♣ Je ve vašich pojistných podmínkách uvedeno, že jste pojištěni proti záplavě a proti povodni?

♣ Máte pojištěnu domácnost nebo nemovitost?

♣ Jak vysokou máte sjednanou spoluúčast?

♣ A co to všechno znamená?
Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Úkolem pojištění je finanční eliminace důsledků nahodilosti.
Spoluúčastí rozumíme částku, dohodnutou stranami v pojistné smlouvě, kterou se v případě pojistné události podílíte na pojistném plnění. Jde tedy o částku, kterou se na úhradě škod podílíte ze svého.

Povodně a záplavy jsou tzv. živelními riziky spadajícími do neživotního pojištění, podobně jako krupobití, požár nebo úder blesku. (Na okraj „potopou“ je naopak zpravidla myšlena „potopa světa“, a to ve významu mytologickém. Na potopu není tradičně myšleno při sjednávání pojištění, v takovém případě se doporučuje započít se stavbou velké lodi.)
Povodní se zpravidla rozumí přechodné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje místo mimo koryto toku. Záplava pak znamená, že dojde k vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění.

V pojišťovnictví bývá rozlišován charakter a rozdílný způsob vzniku povodně (vylití vody z břehů) a záplavy (způsobené dešti, sněhem apod., a to bez souvislosti s vodním tokem, který ani není podmínkou vzniku záplavy). Musíte si však ověřit ve vašich pojistných podmínkách, zda jak jsou tyto pojmy definovány ve vašem případě a současně, zda jste opravdu pojištěni na oba tyto případy. V některých smlouvách totiž bývá pojištěno jen jedno z těchto rizik.

Pojištěnu můžete mít jednak domácnost (vybavení domácnosti sloužící jejím členům), jednak nemovitost (rodinný dům, chatu atd.). Jednoduše řečeno, máte-li pojištěnu toliko nemovitost, pak vám bude pojišťovnou uhrazena taková částka, abyste měli kde bydlet. Pokud máte naopak pojištěnou pouze domácnost, dostanete finanční kompenzaci jen za vybavení.

Jestliže pojistnou smlouvu doma nedohledáte, není třeba zoufat. Stačí, pokud si pamatujete, u které pojišťovny jste byli pojištěni, tuto pojišťovnu kontaktujete a ta sama vaši pojistnou smlouvu dohledá.
Pojištěn jsem. Co dál?
Jestliže již víte, že jste pojištěni a vaše pojištění kryje povodně a záplavy, doporučujeme následující postup:

♣ 1. Čiňte veškeré kroky k zabránění vzniku dalších škod; a zachraňujte!
Každý má v souladu s ust.  § 415 občanského zákoníku povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Podle ust. § 417 pak každý, komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení.
Podle ust. § 32 zákona o pojistné smlouvě vynaložíte-li účelně náklady na odvrácení vzniku bezprostředně hrozící pojistné události, nebo na zmírnění následků již nastalé pojistné události, případně jste-li nuceni vynaložit náklady z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů při odklízení poškozeného pojištěného majetku nebo jeho zbytků, pak máte nárok nejen na náhradu takovýchto zachraňovacích nákladů, ale také a na náhradu škody, kterou jste v průběhu zachraňování utrpěli. Výše náhrady zachraňovacích nákladů může být sice ve vaší pojistné smlouvě omezena, avšak výše limitu zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob nesmí být nižší než 30 % sjednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění.
Uchovávejte proto veškeré doklady o nákladech vynaložených na likvidaci škody či na předcházení dalších škod.

♣ 2. Nahlaste pojišťovně  i h n e d  vzniklou škodu, ať již telefonicky, písemně, nebo osobně na pobočce
♣ 3. Je-li to možné, poškozené věci ponechejte v původním stavu, aby je mohl zaměstnanec pojišťovny prohlédnout
♣ 4. Pořiďte komplexní fotodokumentaci zasažené nemovitosti i všech poškozených věcí,
♣ 5. Shromážděte veškeré dostupné doklady, které se k majetku vztahují (daňové doklady, kupní smlouvy, výpisy z účtů, záruční listy)

♣ 6. Vyhotovte soupis poškozeného a zničeného majetku, s uvedením jeho ceny, staří, a rozsahu poškození; pokud k majetku neexistuje žádná dokumentace, pak pod soupis věcí napište čestné prohlášení, že jste tyto věci vlastnili, tento soupis je vhodné doplnit o podpis sousedů nebo jiných svědků
♣ 7. Požádejte pojišťovnu o uhrazení zálohy na plnění

A pokud jsou moje škody opravdu vysoké?
Pokud byl zasažen majetek velkého rozsahu a vy se obáváte, že výše popsané kroky nebudou dostatečné a v okamžiku, kdy se dostaví zaměstnanec pojišťovny, již nebude možné škody dostatečně prokázat, doporučujeme sepis exekutorského zápisu dle ust. § 77 exekučního řádu.
Exekutor na žádost každého sepíše exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci, například stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti exekutora nebo jestliže se exekutor přesvědčil o stavu věci.  Takto pořízený exekutorský zápis je veřejnou listinou, kterou se prokazuje pravdivost toho, co je v ní osvědčeno nebo potvrzeno.

JUDr. Pavlína Uhlířová, Ph.D., advokátka

Advokát, specializující se na mezinárodní právo soukromé a obchodní, právo stavební a správní. Poskytuje dlouhodobě právní pomoc v oblasti stavebního práva především stavebním úřadům ve všech oblastech jejich činnosti.
WEB: www.pravnizastupce.cz
E: uhlirova@pravnizastupce.cz
T: +420 731 037 288

25.6.2013 1:15

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa bydlení?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněním vaší emailové adresy.

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@living.cz

TOPlist